KVKK Aydınlatma Metni

HAŞEP KAPLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

(GENEL) KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

(“Aydınlatma Metni”)

1.Genel Tanım

Kanun kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veriyi kapsamaktadır. Kişisel verinin özel bir türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri, biyometrik ve genetik verileri ifade eder.
 

Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

 

2.  Amaç ve Veri Sorumlusunun Kimliği

İşbu “Genel Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni”, “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun (“Kanun”) 10. maddesi ve “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” uyarınca, aşağıda kimliğine yer verilen veri sorumlusu HAŞEP KAPLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“HAŞEP” veya “Şirket”) tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
 

 Kişisel verileriniz, D-100 Karayolu Üzeri İstilli Köyü Mevkii Düzce adresinde mukim, Düzce Vergi Dairesi, 4590004517 nolu vergi mükellefi  HAŞEP KAPLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“HAŞEP” veya “Şirket”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza ulaştığı şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
 

3.  Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde; HAŞEP tarafından veri sahiplerinin kişisel verilerinin yönetim süreçlerinde Şirket'in ve Şirketle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik, ticari ve iş güvenliğinin temini ve faaliyetlerin ifası amacıyla işlenebilecektir.
 

4.  Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi

Şirket; kişisel verileri, doğrudan veri sahiplerinin kendisinden temin edebildiği gibi dolaylı olarak 3.kişilerden ve veri sahibinin kendisinin alenileştirmiş olduğu veriler içerisinden de temin edebilmektedir. Bu kapsamda sözlü, fiziksel veya elektronik ortamdan veri toplanmaktadır ve bu kişisel veriler işlenmektedir. Kişisel verilerinizin neler olduğunu, nasıl toplandıklarını ve tarafımızca işlemeye konu olabilecek kişisel verilerin neler olduğunu aşağıdaki tabloya bakarak inceleyebilirsiniz.
 

 

Çalışan Adaylarının

Veri Kategorisi

Verinin Nereden Elde Edildiği

Kimlik Bilgisi

Ad, soyad

Kişinin kendisi tarafından verilmektedir.

 

İletişim Bilgisi

Telefon numarası, ikametgah adresi, e-posta adresi, adres.

Kişinin kendisi tarafından verilmektedir.

 

Mesleki Deneyim

Diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar öğrenim durumu, eğitim ve beceriler, özgeçmiş

 

Kişinin kendisi tarafından verilmektedir.

 

Görsel ve İşitsel Veri

Kapalı devre güvenlik kamerası görüntüleri, kişiye ait fotoğraf

Ses kayıtları ve güvenlik kamerası görüntüleri ilgili cihazlardan elde edilmektedir.

Çalışan Adayı Bilgisi

Öğrenim durumu, askerlik bilgisi, yabancı dil bilgisi

Kişinin kendisi tarafından verilmektedir

 

Çalışanların

Veri Kategorisi

Verinin Nereden Elde Edildiği

Kimlik Bilgisi

Ad, soyad, T.C. Kimlik No, doğum tarihi, medeni durum, kimlik fotokopisi, imza

1. Elden bırakılan iş başvuru formları,

2. Kişinin kendisi tarafından verilmektedir.

 

İletişim Bilgisi

Telefon numarası, ikametgah adresi, e-posta adresi, iletişim adresi, adres

1. Elden bırakılan iş başvuru formları,

2. Kişinin kendisi tarafından verilmektedir.

Hukuki İşlem

İcra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, mevcut dava bilgisi

1. İcra takip dosyalarına ilişkin bilgiler tebligat yoluyla elde edilmektedir.

2. Mevcut dava bilgisi işe iade davası bulunup bulunmadığı gerekçesi ile Şirket tarafından temin edilmektedir.

 

Finans Bilgisi

Banka hesap bilgileri, ücret bilgisi, hesap ve ödeme bilgileri, şube kodu

1.Banka bilgileri çalışan tarafından verilmektedir.

2.Finansal ve maaş detayları, prim listesi şirket tarafından oluşturulmakta veya edinilmektedir.

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Sağlık raporu*, (Tehlikeli iş söz konusu gerekçesi ile), adli sicil kaydı bilgisi (saklanmamakta, çalışana teslim edilmektedir.)

1. Kişinin kendisi tarafından verilen iş başvuru formu,

2. Kişinin açık rızası dahilinde İnsan Kaynakları tarafından işlenmesi söz konusu olacaktır.

Özlük

Bordro bilgileri, özgeçmiş bilgileri, işe giriş belgesi kayıtları, disiplin soruşturması.

1. Kişinin kendisi tarafından verilmektedir.

2. Şirket tarafından temin edilmektedir.

Mesleki Deneyim

Diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, özgeçmiş

Kişinin kendisi tarafından verilmektedir.

 

Görsel ve İşitsel Veri

Fotoğraf, kapalı devre güvenlik kamerası görüntüleri

1.Fotoğraf çalışan tarafından verilmektedir.

2. Ses kayıtları ve güvenlik kamerası görüntüleri ilgili cihazlardan elde edilmektedir.

Fiziksel Mekan Güvenliği

Giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları

Kapalı devre güvenlik kameraları tarafından elde edilmektedir.

İşlem Güvenliği

Çalışanların kullandığı iş bilgisayarlarının IP adresleri ve web gezinti hareketleri

 

IP adresleri, web gezinti hareketleri bilgisayar ve yazılımlar üzerinden elde edilmektedir.

Çalışan Bilgisi

Resmi kurumlardan talep edilen çalışan bilgileri, çalışan tarafından yaptırılan bireysel emeklilik ve hayat sigortası bilgileri, avans bilgileri , agi formu

Kişinin kendisi tarafından verilen iş başvuru formu.

 

 

Müşterilerin

Veri Kategorisi

Verinin Nereden Elde Edildiği

Kimlik Bilgisi

Adı, soyadı, T.C Kimlik No, imza.

1.Hizmet ilişkisi kapsamında müşterinin kendisi tarafından yazılı veya sözlü olarak iletilmektedir.

2. Yetkili kurum ve kuruluşlardan edinilmektedir.

İletişim Bilgisi

Telefon, e-posta adresleri, adres bilgisi

Hizmet ilişkisi kapsamında müşterinin kendisi tarafından yazılı veya sözlü olarak iletilmektedir.

 

Müşteri İşlem

Fatura, Sipariş bilgisi, Talep bilgisi, Çek bilgisi vb.

Hizmet ilişkisi kapsamında müşterinin kendisi tarafından yazılı veya sözlü olarak iletilmektedir.

 

Finans Bilgisi

Banka hesap bilgileri, IBAN, Hesap ve Ödeme Bilgileri, Borç bakiyesi, borç alacak bilgisi vb.

Hizmet ilişkisi kapsamında müşterinin kendisi tarafından yazılı veya sözlü olarak iletilmektedir.

 

Müşteri Adaylarının

Veri Kategorisi

Verinin Nereden Elde Edildiği

Kimlik Bilgisi

Ad, soyad

1. Teklif sürecinde kişinin kendisi tarafından yazılı veya sözlü olarak iletilmektedir.

2.Verilen hizmet kapsamında yetkili kurum ve kuruluşların alenileştirdiği verilerden edinilmektedir.

İletişim Bilgisi

Telefon, e-posta adresleri, adres bilgisi

1. Teklif sürecinde kişinin kendisi tarafından yazılı veya sözlü olarak iletilmektedir.

2.Verilen hizmet kapsamında yetkili kurum ve kuruluşların alenileştirdiği verilerden edinilmektedir.

Müşteri İşlem

Talep bilgisi vb.

Hizmet ilişkisi kapsamında müşterinin kendisi tarafından yazılı veya sözlü olarak iletilmektedir.

 

 

Ziyaretçilerin

Veri Kategorisi

Verinin Nereden Elde Edildiği

Görsel Veri

Kapalı devre güvenlik kamerası görüntüleri

Kapalı devre güvenlik kameraları aracılığıyla elde edilmektedir.

Fiziksel Mekan Güvenliği

Kamera kayıtları, Bina/Ofis Giriş Çıkış Kayıtları

 

Kapalı devre güvenlik kameraları aracılığıyla elde edilmektedir.

 

 

 

Tedarikçi Adaylarının

Veri Kategorisi

Verinin Nereden Elde Edildiği

Kimlik Bilgisi

Adı, soyadı

E-posta, kişinin kendisinden.

 

İletişim Bilgisi

Adres bilgisi, e-posta adresleri, telefon, iletişim adresi.

E-posta, kişinin kendisinden.

 

İş Ortağı ve Tedarikçilerin

Veri Kategorisi

Verinin Nereden Elde Edildiği

Kimlik Bilgisi

Adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası , imza

E-posta, kişinin kendisinden.

İletişim Bilgisi

Adres bilgisi, telefon, e-posta

E-posta, kişinin kendisinden.

Finans Bilgisi

Banka hesap bilgileri, IBAN, hesap ve ödeme bilgileri , borç/alacak bakiyesi.

E-posta, kişinin kendisinden.

Görsel Veri

Kapalı devre güvenlik kamerası görüntüleri

Kapalı devre güvenlik kameraları aracılığıyla elde edilmektedir.

 

Kapalı Devre Güvenlik Kameraları Tarafından İlgili Kişilerin

Veri Kategorisi

Verinin Nereden Elde Edildiği

Fiziksel Mekan Güvenliği

Kamera kayıtları,

 

Kapalı devre güvenlik kameraları aracılığıyla elde edilmektedir.

 

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Kapalı devre güvenlik kamerası görüntüleri

Kapalı devre güvenlik kameraları aracılığıyla elde edilmektedir.

 


5. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, ilgili tüm mevzuatlardaki hükümler ve 6698 sayılı Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarma şartları dahilinde Şirketimiz tarafından yukarıda sayılan “Amaçlar” kapsamında hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.
 

6.  Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz HAŞEP tarafından e-posta, mobil uygulama, internet sitesi, açık internet kaynakları, telefonla elektronik ortamda ve elden teslim veya posta kanallarıyla fiziki ortamda toplanabilecektir. Ayrıca, kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen sözleşmenin kurulması ve/veya ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması ve/veya korunması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi ve meşru menfaat hukuki sebeplerine ve sağlamanız halinde açık rızanıza dayalı olarak toplanacaktır.
 

Kişisel verilerinizin, KVK Kanunu m. 7/1’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda, Kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.
 

7. KVK Kanunu uyarınca Kişisel Verilerin Açık Rıza Olmaksızın İşleyebileceği Haller

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde açık rızanız aranmaksızın Kişisel verileriniz işlenebilir. Şöyle ki;
 

- Kanunlarda açıkça öngörülen hallerde,

- Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,

- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,

- Bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,

- Kişisel verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,

- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

- Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

- Kişisel sağlık verileri; kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.
 

 

8. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
 

- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

- Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik taleplerinizi, www.hasep.com.tr  adresinden ulaşabileceğiniz HAŞEP KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BAŞVURU FORMU’ nu kullanarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari şartları içerir talep dilekçenizi yazılı ve ıslak imzalı olarak Şirket merkezinin bulunduğu  D-100 Karayolu Üzeri İstilli Köyü Mevkii Düzce adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir, Şirketimize ait olan hasepkaplama@hs01.kep.tr  KEP adresi üzerinden elektronik imzalı olarak gönderebilir veya Şirketimiz sistemlerinde e-mail adresinizin kayıtlı olması durumunda info@hasep.com.tr e-mail adresi üzerinden Şirketimize iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. Başvurulara verilecek cevapların 10 (on) sayfayı aşması halinde, her sayfa için 1,00 (bir) TL işlem ücreti alınacaktır. Cevabın CD, flash bellek gibi kayıt ortamında verilmesinin istenmesi halinde, istenen kayıt ortamının maliyetine göre ücret talep edilecektir.
 

 

 

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Kanunu Başvuru Formu İçin Tıklayınız.

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Kanunu Gizlilik Politikası İçin Tıklayınız.

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Çerez Politikası İçin Tıklayınız.

 

 

ÇEREZ KULLANIMI

Sitemizin sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için teknik çerezler (Cookieler) kullanılmaktadır. Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookieler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni<’ni inceleyebilirsiniz.